راه‌اندازی پروژه های نفت و گاز

درخواست کن، باور کن ، دریافت کن.

   در این بخش اختصاراتی  را كه معمولا  در راه اندازی واحد های نفت و گاز بكار میرود برای استفاده عموم  برگزیده ایم.


AC…………...alternating current

                       air to close

A/C…………..air conditioning

AFDS………..automatic fire detection system

AO……......….air to open

AT………........analyzer transmitter

ATM...............atmosphere

BTM……….…bottom

BMS………… burner management system

C………….......compresor

C.B……….......circuit breaker

CCTV……...…closed-circuit television

CP…………..  corrosion prop

CT……………current transformer

 corrosion transmitter

CY .…………..cyclone

DC……….…...direct current

DCP……....….direct current panel

DCS…………..distributed control system

DDL ………… detergent and decontamination liquid [system]

D/G…………..diesel generator

D/P…………..differential pressure

DPI………….. differential pressure indicator

DPT............... differential pressure transmiter

DRN................drain

DWG………..  drawing

EL……….… .. elevation

E/F……………eart fault

EP ………  …. electric power

 emergency panel

 emergency power

E/S ………….. electrical supply

ESD…………. emergency shutdown

FAT ………….factory acceptance test

FC …………...fail closed

FCV……….….flow control valve

FI……………. flow indicator

FIC………….. flow indicator controller

FIT………..…..flow indicator transmitter

FLC …….……full load current

FLG …….……flange

FO………....…fail to open

FP…………….fire protection

F&G……….…fire and gas detection system

FRC……….....flow recording controller

FT…………... flow transmitter

GV…….……..glob valve

gate valve

H-EX………...heat exchanger

HCV……..…..hydraulic control valve

HLL ……..…..high liquid level

HMI………..…human-machine interface

HOV…….……hand operated valve

HP  ……..……high pressure

HS……….…..hand switch

HVAC………..heating ventilation and air conditioning

H-XX…………heater xx

IGF………..….induce gas fleatation

IPS…………...iranian petroleum standard

IR …………….infra red

ISBL………….inside battry limits

JB ……………junction box

JBD…….…… junction box discrete

JBA……….… junction box analogue

JBT……….… junction box (thermocouple)

LBV ……........line break valve

LC………….…level controller

LCV…………..level control valve

L/D ………..…length to diameter

LEL…………...lower explosive limit

LI ………….....level indicator

LIC …………..level indicating controller

 level indicator controller

LLL………….. low liquid level

LP…………….low pressure

LPG……….... liquefied petroleum gas

liquid petroleum gas

   low-pressure gas

LS……….….. level swith

LSH……........level swith high

LSHH…….....level swith high high

LSL…...……. level swith low

LSLL….....….level swith low low

LT ……..…....level transmitter

LTC……...….level transmitter controler

LV ……....…. low voltage

M/A ……...... manual or automatic

MAX.…….… maximum

MCC…..……motor contror center

MCS……..…main contror system

MIN......… minimum

MMI……...…multi Media Interface

MOV…...…. motor operated valve

MTO …...… material take off

MX ……. mixer

N/C……...... normaly closed

NPSH…..… net positive suction head

OP ……….  output

O/C……….. open/close

                     Over current relay

PA …......…. pressure alarm

……………..purge alarm

PAHH…….. pressure alarm, high high

PALL…….. pressure alarm, low low

PFD…...…..process flow diagram

PC ……..… personal computer

plant computer

                   process computer

PCV ……… pressure control valve

                   pressurizer control valve

PDP   ……..positive displacement pump

PE …….…. project engineer

PI  ……….. pressure indicator

PIA   …….. pressure indicator alarm

PIC…….… pressure-indicating controller

PICA……... pressure-indicating controller alarm

P&ID……... piping and instrumentation diagram

PK ……….. package

PLC ……… programmable logic  control

PM …….…..project manager

PMR ……... plant modification request

project manager report

PPM……….part per milion

PR …….…. pressure recorder

PS.............. power supply

pressure switch

PSH………..pressure switch high

PSHH ..……pressure switch high high

PSL ……… pressure switch low

PSLL.……..pressure switch low low

PSI ………..pounds per square inch      

PSV …..… .pressurizer safety valve

PT ……..… pressure transmitter

P/T……..….pressure and temperature

                    Potential transformer

PV ……..….process variable

pressure valve

pressure vessel

PVSV…...…pressur and vacumm safety valve

PVC………..polyvinyl chloride

P-XX …...…pump xx

RI……..……radiation indicator

RO……..….restriction orifice

RPM…..…..radiation per minute

RTD ……....resistance temperature detector

RTG ……....radar tank gauging

SAT.............site  acceptance test

SC  ………. speed controller

SD …….…..standard drawing

S/D  ……….shutdown

SDV….…….shutdown valve

SD/LP….….shutdown and low power

SG  …….….specific gravity

SI  …………système international (d'unités) (International System of Units)

S/N  ….…...serial number

SP …….…..sampling point

set point

SRV ….….. safety/relief valve

SRVD...….. safety/relief valve discharge line

S/S  ………. seam to seam

SSV(2SV)…surface safety valve

SSSV(3SV).subsurface safety valve

SSS ……… safe-shutdown system

secondary sampling system

SV………….safety valve

SW.GEAR…switch gear

T/C…….…..thermocouple

TCV….…….temperature control valve

turbine control valve

TE ……….. temperature element

thermal expansion

T/E …….….thermoelectric

T/G ……… turbine generator

TI  ………… temperature indicator

TIC ………. temperature-indicating controller

TK …..…….tank

TRN ……….transformer

TS ……..… temperature switch

TSH ……… temperature switch high

TSHH……...temperature switch high high

TSHL ……. temperature switch low

TSHLL …… temperature switch lowl low

TSS……..…total suspended solid

TT ………… temperature transmitter

UEL…..……upper explosive limit

UPS…….…uninterruptible power supply

UV ……….. undervoltage

ultra violet

VAC………. vacuum

VB ……….. vortex breaker

VFD….……variable frequency driver

VNT ……… vent

VSH………..vibration switch high

V-XX……. .. vessel xx

V% ……….. volume percent

W% ……… weight percent

XV……... ...pneumatic on-off valve

ZSO….……valve position switch-open

ZSC……..…valve position switch-close

 

 همه پیوندها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic