پس از اتمام كارهای ساختمانی و انطباق تجهیزات نصب شده با نقشه های P&ID پروژه و بمنظور انجام عملیات پیش راه اندازی واحد، اقدامات و آزمایشات مهم زیر بر اساس برنامه تدوین شده زمانبندی پروژه میبایست انجام گردد.

1-بررسی نهایی و حصول اطمینان از عملكرد ادوات برق

2-بررسی نهایی و حصول اطمینان از عملكرد ادوات ابزار دقیق

3-بررسی نهایی و حصول اطمینان از عملكرد صحیح كلیه شیرآلاتدستی، ایمنی، اظطراری و ....

4-حصول اطمینان از نصب صافی های ورودی تلمبه ها و....

5-بررسی نهایی از انطباق نقطه تنظیم شیرهای ایمنی و تارخ تنظیم آنها

6-بررسی و نصب صفحه های جریان سنج

7-بررسی نهایی تلمبه های آب، روغن، موادشیمیایی، گازوئیل......

8-كلیه ادوات برقی اعم از كلیدها، رله ها، موتورها، تایمرها، هیترها،سیستم نشت بندها، ترموستاتها مورد بررسی قرار گیرد.

9-تهیه و تدارك وسایل مصرفی از قبیل فیلترها، مواد شیمیایی، مواد پاك كننده و...

10-بررسی و حصول اطمینان از تمیز بودن خطوط لوله و مخازن لخته گیر و مخازن مایع گیر....

11-آزمایش بدون بار الكترو پمپها

12-الیمنت الكتروموتورها و پمپ ها

13-آزمایش هیدرواستاتیك فشار ( با آب ، هوا یا روغن)

14-تخلیه و خشك كردن خطوط لوله

15-بررسی فرآورشی تلمبه ها

16-آزمایش و تنظیم المانهای داخلی تابلوهای DCS  و ESD و اطمینان از صحت عملكرد آنها

17-آزمایش و راه اندازی سیستم CO2 و F&G

18-آزمایش و بررسی عملكرد مدارات كنترلی

19-لود كردن برنامه های كاربردی و برنامه های تعریف شده و آزمایش صحت عملكرد آنها

20-برقداركردن و آزمایش ارتباط شبكه HMI/MMI و اتصالات سیگنالی

21-اعمال اطلاعات طراحی مطابق با Causes and Effects ، عملكرد آلارم ها.......

22-آزمایش و راه اندازی سیستم آب آتش نشانی و آب آشامیدنی

23-آزمایش و راه اندازی سیستم تامین هوای ابزار دقیق و هوای مصرفی واحد

24-آزمایش و راه اندازی مجموعه های مشعل و گودال سوزا

25-آزمایش و راه اندازی سیستم بسته های تزریق مواد شیمیایی و بازدارنده خوردگی فلزات

برای دریافت اطلاعات دقیق و كامل و تهیه برنامه زمانبندی پروژه با المیل sabiati.a@nisoc.ir مكاتبه فرمائید.