1- تاخیر در اخذ تاییدیه ها ، نقشه های تفصیلی و دستورالعملها.

 2- در دسترس نبودن مواد و یا عدم تطابق آنها.

3-بروز مباحثات تکنیکی.

4-انتظار برای اتمام عملیات سایر شرکتها.

5- وجود شرایط فیزیکی ضعیف در سایت)  نظیر ضعف در سیستم انبار و بازیابی مواد ، عدم قابلیت حرکت مناسب تجهیزات و افراد به دلیل عدم آماده سازی مناسب سایت ، تخلیه نامناسب آب از سایت و تجمع آن در سایت ، هماهنگی نامناسب برای ادامه فعالیت در شب و غیره(

6- بروز کارهای تکراری بدلیل خطاها و تاخیر در تفکر.

7- ایجاد وقفه در مهندسی بدلیل بروز شرایط اضطراری تحمیل شده از طریق سایر سایت ها.