مسئولین ایمنی و بهداشت محیط زیست بخوبی می‌دانند كه چگونه با موارد غیر ایمن روبرو گشته و با توجه به حرفه ایشان آمادگی لازم جهت بروز هرگونه حادثه و آتش سوزی را دارند.

در راه‌اندازی واحدها و پروژه‌های جدید توجه به نكات ایمنی و رعایت نصب ادوات و تجهیزات ایمن در محیط كار از اهمیت بسیار فوق العاده‌ای برخوردار است.

در واحدها و تأسیسات نفت و گاز ماده سوختی بشكل هیدروكربن‌های مایع و گاز در لوله‌ها و مخازن و سایر ادوات وجود دارد.  اكسیژن هوا نیز در محیط اطراف ما بفراوانی یافت می‌گردد ومنبع جرقه نیز در هیترها و كارهای گرم در هر لحظه ممكن است اتفاق افتد. لذا  همواره می‌بایست هوشیار و گوش بزنگ باشیم تا این سه عامل در یك جا با هم اتفاق نیافتد.

این مسئولیت بعهده كلیه افراد و كاركنان واحد است كه همیشه به ایمنی فكر كنند. همیشه بیاد داشته باشید كه مرگ و یا ناتوانی‌های جدی ممكن است از حوادث غیرایمنی اتفاق افتد ایمنی و نگهداری خوب از سیستم بستگی به تك تك افراد شاغل در واحد دارد لذا یك واحد تمیز و مرتب محل امنی برای كاركردن است.