-كلیه خطوط لوله می‌بایست با نقشه‌های P&ID مطابقت داده شود و بصورت چشمی از نزدیك بررسی شوند.

-از محل نصب كلیه ادوات می‌بایست اطمینان حاصل نمود.

-محل نصب شیرهای اصلی، محل‌های تخلیه و Ventها مورد بازدید چشمی  قرار گیرد.

-محل شیرهای كنترل، شیرهای یكطرفه و شیرهای توپی روی خطوط می‌بایست با نقشه بررسی و در محل نصب بازدید چشمی شوند.

- تمامی اتصالات مربوط به سیستم Steam-out بررسی گردد.

- مسیرهای تخلیه صافی‌های ورودی پمپ‌ها و كمپرسورها بررسی گردد.

- مسیرهای بحرانی فاضلاب و آبهای سطحی واحد بررسی گردد.

- ادوات مربوط به هیتر و مسیرهای گاز بررسی گردد.