انجام آزمایش ایستایی به منظور حصول اطمینان از مقاومت بدنه ، قسمت‌های جوش خورده ادوات و لوله‌های جدید و یا تعمیر شده می‌باشد.  این عملیات توسط سیال آب و پمپاژ آن توسط یك دستگاه پمپ آزمایشی در زمان معینی )معمولا" 24 ساعت ) انجام می‌شود. آزمایش ایستایی بیشترین فشاری خواهد بود كه لوله و یا ادوات مورد آزمایش می‌توانند تحمل كنند و فشار نباید بیشتر از این میزان بالا برده شود.

معمولاً آزمایشات اولیه ادوات در حضور نماینده بازرسی فنی كارفرما انجام خواهد شد و الزاماً می‌بایست به تأیید ایشان برسد اگر به هر دلیل بروی آزمایش‌های تكمیل شده و آزمایش شده جوشكاری مجدد انجام گیرد عملیات می‌بایست مجدداً تكرار گردد تا از صحت محل‌های جوشكاری شده اطمینان حاصل شود. 

قبل از آزمایش خطوط لوله بعنوان مثال می‌بایست اطمینان حاصل شود كه این خط لوله از ادوات و مخازنی كه تحمل فشار كمتر دارند مجزا شده یا توسط فلنج، كور گردند. در خلال آزمایش Relief Valve ها می‌بایست از مسیر آزمایش خارج شده و فلنج آنها كور شود.

معمولاً فشار استاتیك در حالت عملیاتی می‌بایست پایین‌تر از فشار آزمایش باشد. قبل از تكیمل اتصالات و مدارهای عملیاتی كلیه تجهیزات منحصر به فرد نظیر مخازن و مبدلها و لوله‌ها می‌بایست قبلاً با فشار ایستایی خودشان آزمایش شده باشند.  فشار Hydro Test میبایست 5/1 برابر بالاتر از Design Press باشد . اما این فشار نباید از فشار آزمایش هر قطعه مانند شیرآلات و نقاط جوش موجود تجاوز كند. فشار سیستم در خلال زمان عملیات Hydro Test میبایست ثابت باشد هر چند نشت‌های داخلی  سیستم را میبایست در نظر داشت.

توجه داشته باشید كه عملیات Hydro Test با عملیات Leak Test متفاوت است و عملیات Leak Test معمولاً با سیالات خنثی و در فشار عملیاتی و یا ضریبی از آن انجام خواهد شد.

متعاقب عملیات Hydro Test می‌بایست آب از سیستم خارج شده و سیستم خشك گردد تا از ایجاد خورندگی و یا زنگزدگی در تجهیزات جلوگیری شود. اگر آزمایش شامل پمپ‌ها باشد می‌بایست پمپ مذكور از آب تخلیه و با روغن مناسب جایگزین گردد تا در مدت زمان طولانی از زنگ‌زدگی جلوگیری شود. اگر در آزمایش، برج‌ تقطیر وجود داشته باشد پس از آزمایش، آب می‌بایست توسط گاز شیرین و یا نیتروژن و یا گاز بی اثر جایگزین گردد تا از خوردگی در پایین برج‌ جلوگیری شود.