Electrical Inspectionبررسی ادوات الكتریكی 

كلیه ادوات برق و تابلوهای مربوطه می‌بایست به دقت چك شوند قبل از اینكه برقدار شوند این‌ عمل با حضور و نظارت نمایندگان متخصص گروه برق شركت كارفرما انجام خواهد شد.

هدایت الكتریكی كلیه كابل‌ها و مدارات كنترل و مقاومت عایق آنها و سیستم ارت به دقت درحضور نمایندگان كارفرما آزمایش گردد.

كلیه گلندهای مكانیكی می‌بایست بررسی گردد تا در هنگام محل آسیب ندیده باشند در قسمت‌هایی از كابل‌های قدرت كه از زمین خارج گردیده‌اند مواد مخصوصی ( Compond ) جهت جلوگیری از نفوذ آب باران و آبهای سطحی می‌بایست تزریق شود.

مسیرهای ورودی و خروجی جعبه‌های تقسیم می‌بایست بررسی گردد و جعبه‌ها نیز از نظر ضدانفجار بودن( (Explosion Proof در محل‌های خاص بررسی گردد.  فیوزها، سویچ‌ها، كویل‌ها بدرستی مطابق نقشه نصب شده باشند.

میزان تبدیل قدرت ترانسفورمرها و diagram اطلاعات آن می‌بایست با نقشه‌ها همخوانی داشته باشد لول سطح روغن و آزمایشات مربوط به روغن ترانسفورمر ها بررسی گردد. كنتاكتورهای اخطار بروی برخی از ترانسفورمرها باید چك شود.

كلاس بندی الكتروموتور با نوع مكانی كه استفاده می‌شود بررسی گردد . آیا الكتروموتور براحتی می‌چرخد Bearing ها را بررسی كنید . ضد آب بودن بدنه الكتروموتور بررسی شود.  همچنین سیستم ارت بررسی شود .

نوع بسته شدن كابل به الكتروموتور از قبیل ستاره و یا مثلث بودن آن بررسی گردد.

 الكتروموتور بصورت بدون بار( Free run)  استارت شود و از نظر جهت چرخش و حرارت یاتاقان ها و بدنه بررسی شود. موتور را متوقف كنید هم‌محوری الكتروموتور و متحرك مربوطه بررسی شود و كاپلینگ‌ها را ببندید و در حالت راه اندازی Full Load میزان آمپر مصرفی را در بررسی كنید.