بررسی ادوات ابزار دقیق مطابق با Data Sheet مربوط به پروژه الزامیست به همین منظور نیاز است كه نحوه نصب (Installation)، كالیبراسیون Calibration) ( و عملكرد آنها (Operation) مطابق با لیست زیر بررسی گردد.

A - بررسی نصب    ( Installation Check )

          -  ادوات ابزار دقیق بررسی گردد كه آیا بدرستی نصب شده‌اند و قابلیت عملكرد و كار تعمیراتی را دارند ؟

          - آیا اتصالات جانبی آن تكمیل شده و سیم‌كشی مربوطه كامل است؟

 

-B بررسی كالیبراسیون   Calibration Check) (

     -  آیا ادوات ابزار دقیق بدرستی و با تجهیزات مناسب كالبیره شده‌اند؟

          -  Orifice ها می‌بایست پس از انجام عملیات Hydro Test و Flushing بدرستی در محل خود نصب گردند.

-  در هنگام كالیبراسیون در صورت وجود  Chart از نصب بودن آن بروی Recorder مطمئن گردید.

 

C-  بررسی عملكرد ( Operation Check )

               -  در این مرحله از كار تجهیزات ابزار دقیق می‌بایست برقرار شده و عملكرد آنها بصورت   Manual  و   Auto بررسی گردد در صورتی كه آزمایش عملكرد آنها بصورت واقعی امكان پذیر نباشد می‌توان  شرایط را بنحوی Simulate نمود.

               -  كلیه آلارم‌ها و Interlock System ها می‌بایست بررسی شود.

 -              كلیه تیوپ‌های هوای ابزار دقیق می‌بایست چك شود تا از عدم نشت آنها اطمینان حاصل شود.

 

           - لوله‌های هوای ابزار دقیق و اتصالات برق مرتبط با ادوات  ابزار دقیق مانند اخطار ها (Alarms) از و عملكرد سیستم ESD می‌بایست بخوبی آزمایش شوند و با نقشه‌های موجود تطبیق داده شده و آزمایشات انجام شده ثبت گردد.