در تبیین‌ هر فعالیت، كلیدی‌ترین‌ عوامل شامل زمان، هزینه‌ و كیفیت‌ میباشد. وقتی‌ قرار است‌ فعالیتی‌ به‌ پیمانكار واگذار شود، این‌ سه‌ عامل‌ باید در انتخاب‌ پیمانكار، به‌طور دقیق‌ بررسی‌ شده‌ و مدنظر قرار گیرند.  ‌سوابق‌ پیمانكار می‌تواند تا حد زیادی‌ گویای‌ توانایی‌ وی‌ باشد. اشتباه‌ در انتخاب‌ پیمانكار می‌تواند در مقاطع‌ مختلف‌ پروژه، صدمات‌ جبران‌ناپذیری‌ را وارد سازد. به‌علاوه، در صورتی‌ كه‌ پیمانكار بخواهد از پیمانكار دست‌ دوم‌ استفاده‌ كند، دریافت‌ موافقت‌ صاحب‌ كار ضروری‌ است.