عملیات روغن گردانی جهت تمیز نمودن سیستم‌های زیر بكار میرود.

1-    روغن روغنكاری توربین ،كمپرسورها و جعبه دنده‌ها.

2-    روغن نشت بند كمپرسورها.

3-    روغن هیدرولیك تجهیزات .

تهیه روغن موردنیاز مطابق با روغن استاندار و بر حسب مشخصات سازنده كه میبایست مورد تائید باشد. ( با نوع روغن غیر پیشنهادی كارخانه سازنده نمی‌توان عملیات روغن گردانی را شروع نمود)

-تمیز كاری مخزن روغن و حصول اطمینان از نصب كلیه ادوات مربوط به آن مانند Heater روغن و نشاندهنده سطح و سایر ادوات.

-بازرسی كلی از Oil Cooler و حصول اطمینان از تمیز بودن آن ( چنانچه مدت زیادی از تاریخ سفارش آن گذشته باشد باید مجدداً با روغن Test مجدد شود).

-ایجاد یك مدار روغن مناسب كه فقط لوله‌های رفت و برگشت روغن به Oil  Cooler را شامل گردد. مدار فوق می‌تواند با لوله‌های روغنكاری توربین در یك حالت بسته شود و یا می‌توان بطور جداگانه برای هر دستگاه  انجام داد.

-روغن گردانی سیستم روغن نشت بند را نیز میتوان مانند روغن روغنكاری انجام داد.  معمولاً زمان روغن گردانی محدوده‌های ذكر شده بعلت بكار بردن لوله‌های Carbon Steel طولانی است و بیشترین زمان پیش راه‌اندازی در این محدوده خواهد بود. پس از حصول اطمینان از روغن گردانی مدراهای ذكر شده چنانچه روغن باقیمانده درون مخزن تمیز باشد می‌توان عملیات روغن گردانی با مدارهای بیشتر را انجام داد ولی اگر روغن مخزن بیش از اندازه كثیف و آلوده شده باشد باید آنرا تعویض نمود و با روغن تازه و تمیز ادامه عملیات روغن‌گردانی را انجام داد.

-بعد از اتمام عملیات روغن گردانی و خالی نمودن روغن آلوده و پر نمودن مخزن از روغن تمیز و با تعویض فیلترهای مختلف روغن، و نصب ادوات ابزار دقیق و كنترل كننده‌ها، نسبت به تكمیل مدارهای اصلی روغن روغنكاری ونشت بند اقدام نمایید.

-با استفاده از تلمبه كمكی روغن (در صورت آماده بودن سیستم استارت آن) و نیاز محرك آن به برق یا گاز نسبت به تنظیم فشارهای روغن در نقاط مختلف و موردنیاز اقدام نمایید.

- بطور كلی عملیات روغن گردانی هر دستگاه میبایست طبق دستور العمل شركت سازنده انجام شود.

Jبمنظور انجام عملیات روغن گردانی در توربین ها ، كمپرسورها و جعبه دنده ها كلیه مسیرهای مازاد از مسیر خارج میگردد. برای این منظور مدار خطوط لوله یا  Loopساخته میشود بطوری كه روغن بتواند از پمپ‌های اصلی روغن در خطوط لوله به سمت كولر، صافی‌ها و شیرهای تخلیه عبور كرده و زنگ‌های لوله‌ توسط فیلترها گرفته شود.

- اگر جریان برق اصلی در مدار نباشد می‌توان از پمپ سیار جهت عملیات روغن‌گردانی استفاده نمود.

- عملیات روغن گردانی معمولاً 3 تا 6 بار تا زمانی كه فیلترها كاملا تمیز شوند تكرار می‌گردد . 

- به منظور ریختن زنگهای چسبیده به جداره داخلی خطوط لوله، لوله‌ها از بیرون چكش كاری می‌شوند.

-هیترهای مخازن روغن روشن میگردد تا روغن گرم شده و براحتی مسیر روغن تمیز سازی گردد.

- در صورت كثیف شدن و گرفتن فیلترها  اقدام به تمیزسازی و یا تعویض فیلتر نمائید.

- چنانچه ته مخزن روغن آلوده باشد توسط نفر و پارچه های تنظیف میتوان اقدام به تمیزسازی آن نمود.

-مجدداً مخزن را از روغن تازه پر نمایید اكنون سیستم آماده ارسال روغن تمیز جهت روغنكاری، نشت بندی و هیدرولیك می‌باشد.

از نظر مكانیكی چنانچه سیستم خنك كاری و روغنكاری یاتاقانها با استفاده از مدار كمپرسور یا تلمبه باشد با انجام عملیات ذكر شده روغن گردانی انجام خواهد شد.  و چنانچه روغن كاری غیر مداری باشد ضرورت دارد كه محفظه یاتاقانها باز و بررسی و تمیزكاری و پس از آن در محل نصب و نسبت به دو یا سه بار پر و خالی نمودن روغن مطابق با نوع موردنیاز سیستم عملیات  Oil Flushing را انجام داد تا آماده كار شود.

  معمولاً عملیات روغن گردانی تحت نظر و با تأیید سرپرست بخش مكانیك تعمیرات می باشد و عملیات اجرائی آن بعهده پیمانكار پروژه است. لذا كلیه عملیات و محل‌های كه باید Flush شوند میبایست به تأیید سرپرست مكانیك تعمیرات رسیده باشد.