اكسیژن زدائی به عملیاتی اطلاق میگردد كه جهت تخلیه یا آزاد كردن هوا و اكسیژن موجود در سیستم و خطوط لوله‌  قبل از راه اندازی انجام میگردد.

 برای جلوگیری از مخلوط شدن گاز قابل اشتعال و هوای درون لوله‌ها لازم است كه  هوا و اكسیژن موجود در سیستم بخوبی تخلیه گردد. حتی الامكان جهت خارج سازی هوای درون سیستم از گاز های خنثی مانند نیتروژن استفاده میگردد. با تزریق گاز خنثی و جایگزین نمودن آن بجای اكسیژن، درون سیستم از تماس مواد هیدروكربوری با اكسیژن جلوگیری میگردد.

همچنین بطور تجربی اكسیژن و هوای موجود درون سیستم توسط جریان گازی كه از خط لوله گاز به درون سیستم جریان می‌یابد نیز تخلیه میگردد. در این روش گاز می بایست خیلی آهسته و آرام وارد سیستم شود.  سرعت كم گاز،  هوا را از سیستم با حداقل امكان مخلوط شدن بیرون خواهد راند و احتمال ایجاد جرقه را توسط اجسام خارجی باقی مانده در لوله كم خواهد نمود.

Jبمنظور تمركز و ایمنی بهتر درحین انجام عملیات Purging تعداد افراد مرتبط با عملیات را باید به حداقل رساند.

- هنگام انجام عملیات Purging هیچ شعله روبازی در محیط كار مجاز نمیباشد .

-انفجار مخلوط گاز و اكسیژن بستگی به درصد تركیب گاز ( 5 تا 15 درصد حجمی) با اكسیژن دارد بنابراین ورود اولین توده گاز به سیستم خطرناكترین زمان برای ایجاد انفجار میباشد.

- فشار Purging نباید از  Psig5  تجاوز نماید. افزایش بیش از این مقدار ممكن است یك تغییر محسوس در محدوده انفجار مخلوط گاز و هوا پیش آورد.

- با اعمال فشار متناوب میتوان فضاهای هوای مرده پایانی را Purge نمود.

-مایع گیرها را ابتدا توسط سیال آب پر كرده سپس با  فشار گاز تخلیه میكنیم تا گاز بشكل پتوئی بالای سطح آب در مایع گیر  قرار گیرد.

- با انجام آزمایشات متناوب میتوان به میزان اكسیژن موجود در سیستم پی برد.

-هنگامیكه خطوط لوله و سیستم‌ Purge گردید، واحد مربوطه جهت آغاز راه اندازی در یك وضعیت ایمن اقرار خواهد گرفت.