نشت یابی خطوط لوله و مخازن مواد شیمیایی كه در بسیاری از موارد در آن ها مواد آلاینده ی محیط زیست، مواد آتش زا و حتی مواد سمی وجود دارد از اهمیت به سزایی برخوردارند. بدیهی است كه وجود نشتی از این خطوط، می تواند خطرات فراوانی ایجاد نماید.

 به طور كلی نتایج وجود نشتی عبارتند از :

-آلودگی محیط زیست.

-ایجاد مسمومیت .

- انفجار.

- هدر رفتن مواد ارزشمند.

- هزینه های تمیز كردن محیط زیست.

- هزینه های تعمیر و تعویض خطوط لوله.

- اتلاف وقت و جرایم احتمالی قانونی.

 بنابراین وجود این عوامل انگیزه ی كافی برای رفع چنین مشكلی ایجاد می كنند.

قبل از ورود سیال گاز و نفت به سیستم ابتدا میبایست عواملی كه باعث نشتی میشوند شناسایی و رفع گردند. بطور كلی این عوامل عبارتند از فرسودگی و خوردگی لوله ها و مخازن، عوامل محیطی، خسارت های عمدی و سهوی، اجرای خارج از محدوده ی طراحی در واحد های تازه تاسیس، نشتی ناشی از محكم نبودن اتصالات و یا نامناسب بودن نشت بند ها. به همین منظور ابتدا محل های مورد نظر را توسط چسب های نواری پوشانده و با استفاده از كمپرسورهای سیار و اعمال هوای فشرده و یا در صورت انطباق با سیستم ، تزریق آب در محدوده فشار عملیاتی سیستم را تحت فشار قرار میدهند كه در اثر افزایش فشار هوای فشرده محل های نشت با پاره شدن نوار چسب و تولید صدا مشخص میگردند. در این شرایط بهتر است جهت شناسایی محلهای  نشت از ماده آب و صابون استفاده كرده و با ایجاد سوراخ بروی نوارچسب از وجود نشت مطلع گشته و آن را رفع نمود. ( در صورتی كه از سیال آب جهت نشت یابی استفاده میگردد، با دقت در قسمت های زیر اتصالات میتوان به محل های نشت پی برد). همچنین بصورت تجربی و متعاقب پرج خطوط لوله با اعمال فشار توسط سیال گاز مصرفی كارخانه  میتوان محل های نشت را شناسایی كرده و نسبت به رفع آنها اقدام نمود. بكار گیری صحیح این روش ها ما را در راه اندازی ایمن واحد بسیار یاری می نماید.