بررسی شرایط

1-  مسیر خطوط را همراه با اتصالات موجود چك كنید تمامی صفحات مسدود كننده باید خارج شود و یا قسمت‌هایی كه می‌بایست صفحات مسدود كننده قرار داده شود بررسی كنید .

2- تجهیزات مناسب جهت مقابله با گازهای خطرناك مهیا گردد.

3- تمامی Relief Valve ها بررسی گردد كه مسیرشان باز باشد .

4-  تمام وسایل حفاظت در برابر آتش بررسی گردد.

5-  تمام وسایل جوشكاری از محوطه خارج گردد همچنین ابزارهای تعمیراتی كه ممكن است تولید جرقه نمایند از محیط كار خارج گردد.

6- تمامی مسیرهای رفت و آمد پاكسازی و تمیزكاری گردد.

7- هیچگونه كار بدون مجوز ((Permit انجام نشود و اگر ضرورت داشته باشد حتماً با اخذ مجوز می‌توان در محلی ایمن آن را انجام داد.

  -8تا قبل از این مرحله افراد سیگاری  راحت بودند . لذا توصیه‌های لازم جهت توجیح آنها انجام شود و در صورت نیاز علائم هشداردهنده در محل‌های مخصوص نصب گردد.