راه‌اندازی پروژه های نفت و گاز

درخواست کن، باور کن ، دریافت کن.

وظایف  رئیس گروه  راه اندازی

1-   مطا لعه  و  بررسی  مدارك  و نقشه های   ارائه  شده  طرح  یا   پروژه و شركت  در جلسات  بررسی (در صورتیكه  در این زمان  رئیس گروه  تعیین  شده باشد، در غیر اینصورت توسط نمایندگان این اداره انجام خواهد شد ) . -  بازدید  و  سركشی  مستمر از طرح / پروژه  و گزارش  روند  پیشرفت طرح / پروژه یا علل تأخیر در عدم تكمیل آن را از طریق رئیس اداره مهندسی راه اندازی  به  مدیر تولید  شركت  ملی  مناطق  نفتخیزجنوب گزارش می  نماید.

2-   هماهنگی  وپیگیری لازم  جهت  دریافت  و تحویل آخرین  نسخه  از كلیه  مدارك،  نقشه ها  و كتب  فنی مشاور و سازندگان ادوات و ماشین آلات طرح  از مجری  طرح   برای گروه  راه اندازی  و  ادارات  ذیربط  .

3-  پیگیری دریافت  اطلاعات فنی مربوط  به شركت های سازنده تجهیزات، این اطلاعات  عمدتاً  از طریق اعزام  به  خارج   از كشور و بازدید از كارخانجات  شركتهای سازنده و یا گذراندن دوره های آموزشی كه توسط پیمانكار در داخل كشور تشكیل میشود و  همچنین   با مطالعه  و بررسی  كاتالوگها  و  كتب  سازند ه بدست  می آید.

4- هماهنگی  تشكیل جلسه  معارفه  بمنظور آشنائی اعضاءگروه  راه اندازی و مجریان طرح  با  همدیگر و  آشنایی بیشتر گروه  راه اندازی  با جزئیات طرح/ پروژه .

5-          بحث و تبادل نظر با گروه راه اندازی به منظور مطالعه و بررسی طرح / پروژه ،  ارائه  نقطه  نظرات ،  بررسی و ثبت نواقص  و اشكالات  مشاهده  شده  و عدم  انطباق  احتمالی آنها  با  نقشه های  ارائه  شده  و  استانداردهای   رایج  مورد  قبول  شركت  ملی  نفت  ایران .

6-          هماهنگی برای تشكیل جلسات بررسی  و پیگیری رفع نواقص و اشكالات اختصاصی : برق،   ابزاردقیق ، مكانیك ،  سیویل  و  تجهیزات  و ملزومات ساختمانی.

7-     بررسی  و اولویـت بنـدی فهـرست نواقـص  و اشكالات  مطـرح شده  و  ارائه بـه مجری  طرح/ پروژه یا پروژه جهت اجراء .

8-    برقراری تماس ،  مكاتبه  و  هماهنگی  با  رؤسای  ادارات  مختلف  ستادی  و شركتهای تابعه  جهت انجام كارهای  مورد  نیاز طرح.  .

9-    برنامه ریزی و هماهنگی جهت تدارك مكان استقرار، استراحت و غذای همكاران گرو ه  راه اندازی در مواقع حضور درمحل طرح (سایت) .

10-    هماهنگی بمنظور حصول اطمینان از  نصب صحیح  تجهیزات  و ماشین آلات  و قطعات بكار رفته در تجهیزات  طرح / پروژه و انطباق آنها طبق مدارك فنی  .

11-   هماهنگی و پیگیری در جهت  نظارت  برآزمایش های متداول  كابلهای  برق  و هماهنگی برای تهیه  و تائید مدارك انجام  آنها  با  نظارت  خدمات مهندسی‌ برق ستاد و اداره  تعمیرات شركت  بهره بردار .

12-    هماهنگی و پیگیری انجام آزمایشات بارگذاری و جابجائی جرثقیل های سقفی با كمك وزنه های استاندارد و تحویل و تحول آنها .

13-   هماهنگی و پیگیری جهت آماده سازی و تحویل و تحول اتاق فرمان و متعلقات ساختمانی مربوط به آن با نظارت و همكاری خدمات مهندسی و بهسازی اماكن و تأسیسات و ادارة (بهر ه برداری نفت/ تأسیسات تقویت فشار/گاز و گازمایع) .

14-                         هماهنگی  و پیگیری جهت آماده سازی  و تحویل  و تحول كارگاه  و یا ساختمان تعمیرات  و متعلقات ساختمانی و ماشین آلات و ابزارمستقر در آن  با نظارت و همكاری خدمات مهندسی و بهسازی اماكن و تأسیسات و ادارة تعمیرات شركت بهره بردار.

15-    هماهنگی و پیگیری درجهت آماده سازی و راه اندازی و تحویل و تحول دستگاههای تهویه مطبوع ساختمانها و اماكن صنعتی (HVAC) .

16-    هماهنگی بمنظور  مطابقت  خطوط  لـولـه  با  نقشه های  P&ID  و  ارائه  نقطه  نظرات  اصلاحی  بر روی آنها  قبل  از آزمایشات  فشار ایستائی  مربوطه .

17-     هماهنگی و نظارت  برمراحل شستشو،  آزمایشات  فشار  ایستائی،  تخلیه و خشك كردن  خطوط لوله و تكمیل مدارك و تائید آنها  .

18-    هماهنگی و نظارت  برانجام  عملیات  اسید شوئی  با  حضور كارشناسان  مربوطه ( این  عملیات توسط پیمانكار  و با  نظارت كارشناسان مهندسی  خوردگی  فلزات  و كارشناسان مكانیك خدمات  مهندسی  تعمیرات    انجام  میشود ).

19-    هماهنگی و پیگیری جهت آماده سازی دیزل ژنراتور برق اضطراری وانجام آزمایشات اولیه متداول .

 


ادامه مطلب

پس از رفع اشكالات و معایب احتمالی براساس اعلام پیمانكار و كارفرما و گذراندن دوره پیش راه اندازی و نیز اعلام كتبی اداره بازرسی فنی مبنی بر صدور مجوز ورود سیال گاز و نفت به تجهیزات، عملیات راه اندازی آغاز میگردد.

توسط تیم پیمانكار و با نظارت و راهبری فنی تیم راه اندازی و تحت مدیریت كارگاه اجرایی پیمانكار، عملیات راه اندازی واحد مطابق روش های ذكر شده در دستور العمل راه اندازی، تحت سرپرستی مدیریت راه اندازی كارفرما و با استفاده از توان علمی و تجربی پرسنل بهره بردار و نیز نظارت فنی كارشناسان و سازندگان ( Vendors ) شروع شده و نتایج آزمایشات در فرمهای مربوطه ثبت و به تأیید طرفین كارفرما و پیمانكار و در صورت لزوم سازندگان می رسد. با خاتمه یافتن این مرحله، در حقیقت بهره برداری  بصورت آزمایشی واحد شروع می گردد.

در اختیار گذاشتن نفرات متخصص برای انجام كارهای تعمیراتی و بهره برداری براساس نیاز اعلام شده پیمانكار و كارفرما بعهده پیمانكار میباشد.

در این دوره مدیریت راه اندازی كارفرما و تیم راه اندازی مربوطه، متشكل از نیروهای عملیاتی، تعمیراتی، ایمنی و بهداشت، حراست و سایر عوامل لازم، مطابق نمودار سازمانی گروه راه اندازی، كلیه اقدامات را در جهت راه اندازی واحد و انجام آزمایشات عملكرد (Performance) ، مطابق روشهای تهیه شده با نظارت عالیه فنی كارشناسان و سازندگان تجهیزات اصلی (Vendors) به انجام خواهند رساند.

نمایندگان شركت سازنده تجهیزات اصلی در دوره آزمایشات پیش راه اندازی و راه اندازی میبایست در محل حضور داشته باشند تا در جریان عملیات مختلف مطابق مفاد قراردادهای مربوطه حضور و نظارت فنی داشته باشند (Supervision) .

در دوره های پیش راه اندازی و راه اندازی مسئولیت سازندگان تجهیزات اصلی، اعمال نظارت فنی بر انجام آزمایش های مربوط به سیستم مورد نظر، مشاركت در انجام تنظیمات دستگاه و سیستمها، رفع اشكالات احتمالی و نیز راه اندازی این تجهیزات می باشد.

 

 


  • کل صفحات:2  
  • 1
  • 2
  •   

همه پیوندها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic