پس از اتمام موفقیت آمیز آزمایشات عملكرد هر واحد، براساس مفاد قرارداد 72 ساعت و یا یك هفته بهره برداری مداوم از آن واحد آغاز خواهد شد.

درصورت تأئید عملكرد واحد توسط كارفرما، طرفین بلافاصله پس از خاتمه دوره 72 ساعته و یا یك هفته ای عملكرد  نسبت به تهیه صورتجلسه تحویل موقت اقدام و از آن تاریخ به بعد بهره برداری از واحد با مسئولیت كامل كارفرما شروع شده و پیمانكار ملزم و متعهد به انجام امور ذیل خواهد بود:

1- انجام كارهای باقیمانده توافق شده بین كارفرما و پیمانكار.

2-رفع نواقص احتمالی بوجود آمده در خلال دوره تضمین(MAINTENANCE PERIOD)  مطابق مفاد قرارداد.