با پایان گرفتن آزمایش عملكرد واحد، چنانچه نتایج كلیه آزمایشات قابل قبول باشد كارفرما گواهی تكمیل طرح را صادر و به پیمانكار ابلاغ می نماید كه دراینحالت كارهای باقیمانده، پاكسازی محوطه وجمع آوری كارگاه باقی خواهد ماند و با صدور گواهی مزبور كه منوط به رفع نواقص احتمالی اعلام شده میباشد، گواهی موردنظر از طرف كارفرما صادر و تسلیم پیمانكار خواهد شد.