بارفع اشكالات باقی مانده هر واحد در دوره تضمین مطابق قرارداد درپایان دوره مزبور گواهی مربوطه از طرف كارفرما برای هر واحد جداگانه صادر و به پیمانكار ابلاغ می گردد.