پس از پایان دوره تضمین كه درخلال آن نواقص و اشكالات احتمالی توسط پیمانكار برطرف گردیده، از كارفرما تقاضای صدور گواهی تحویل قطعی شده و كارفرما تأییدیه مذكور را صادر خواهد نمود.