شناسایی صحیح و تأمین كالای با كیفیت و مناسب همواره از اهداف روزمره مدیران شركتها و مجتمع‌های صنعتی می‌باشد كه بدین منظور فهرستی از سازندگان كالاهای موردنیاز و اجرای صحیح آنها ضمن فراهم نمودن بموقع كالا، می‌تواند كارآیی فعالیت‌های تولید و عملیاتی را ارتفاء بخشد.

شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب علاوه بر فهرست‌هایی كه در مدیریت كالا تحت عنوان منابع تأمین كالا تقریباً برای همه اقلام تهیه دارد، برای كالاهای مهم تخصصی نیز بر مبنای استانداردهای معتبر صنایع نفت و گاز ( استانداردهای صنعت نفت ایران IPS ) با تدوین الحاقیه‌های تكمیلی، سازندگان واجد شرایط از نظر تخصصی را شناسایی و معرفی می نماید.

مراحل ارزیابی سازندگان توسط كارشناسان كمیته‌های تخصصی استانداردها در اداره مهندسی استانداردها انجام میشود كه شامل شناسایی، مطالعه كاتالوگ و مدارك فنی، مذاكرات فنی، بازدید از خطوط تولید، مشاهده تولیدات در حین‌كار و خرید اقلام معدود جهت آزمایش میدانی می‌باشد.

تهیه فهرست محدود از سازندگان برای یك كالای خاص و مراحل ارزیابی سازندگان آن كالا از وظایف كمیته‌های تخصصی استانداردها می‌باشد.

مدیریت تداركات و اموركالا با آگاهی از ارزیابی تخصصی اداره مهندسی استانداردها و تلفیق سایر جنبه‌های خرید نسبت به تصمیم‌گیری كلی و اعلام فهرست نهایی اقدام  خواهد نمود. فهرست سازندگان مجاز از نظر فنی حداقل یكبار در سال مورد بازنگری قرار میگرد.