استانداردهای صنعت نفت با در نظر داشتن آخرین مدارك علمی و فنی و تجربیات موجود در صنعت نفت و با بهره‌گیری از امكانات ملی و بین‌المللی اختصاصی برای مصارف ویژه وزارت نفت ایران،  نفت و گاز و پتروشیمی و شركتها و مؤسسات وابسته، تهیه و تدوین شده است.

استانداردهای وزارت نفت در كمیته‌های تخصصی متشكل از صاحبنظران نفت و گاز و پتروشیمی مورد بررسی كامل قرار گرفته و سرانجام در شورای عالی استانداردهای وزارت نفت به تصویب رسیده و بمرحله اجرا گذاشته میشود. بدیهیست استانداردهای وزارت نفت بر حسب نیازهای آتی وتغییرات تكنولوژیكی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت لذا همواره می‌بایست متن تجدید نظر شده استاندارد مورد استفاده قرار گیرد.

استانداردهای اختصاصی صنعت نفت ایران در چهار گونه مهندسی، كالا، كارهای اجرائی و بازرسیها تدوین می‌شود و هدف آن ایجاد یك مجموعه هماهنگ از طریق بررسی، تلفیق، تكمیل و به روزرسانی استانداردهای موجود صنعت نفت از نظر كمی و كیفی و در موارد لازم تهیه استانداردهای جدید و تكمیلی می‌باشد برای این منظور استانداردهای موجود صنعت نفت و استانداردهای معتبر بین المللی و ملی و در مواردی استانداردهای اختصاصی و سایر منابع علمی و فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.  در تدوین استانداردهای اختصاصی وزارت نفت نظر بر این است كه در عین حفظ استقلال عمل از لحاظ فرم و محتوی، این استانداردها با استانداردهای  بین الملل هماهنگ باشند.

 

استانداردهای وزارت نفت شامل :

  استانداردهای مهندسی(E)

استانداردهای كالا/ مصالح و تجهیزات (M)

استانداردهای كارهای اجرائی (C)

استانداردهای بازرسی (I)

 نقشه‌كشی (D)

عمومی (G)

گروه بندی استانداردهای وزارت نفت شامل:

  ابزار دقیق (IN)

 ایمنی و كنترل محیط زیست (SF)

 برق(EL)

تأسیسات مكانیكی ساختمان (AR)

تجهیزات مكانیكی ثابت (ME)

 حفاظت فنی (TP)

 سیویل/ سازه و ساختمان (CE)

 عمومی (GN)

 فرآیند و مواد شیمیایی (PR)

 لوله كشی و خطوط لوله (PI)

 ماشین آلات دوار (PM)

مخابرات (TC)

از اختصارات ذكر شده در گروه بندی استاندارد ها جهت تشخیص هر استاندارد و تخصص مورد نظر استفاده میگردد. بعنوان مثال استاندارد IPS-E-AR استاندارد مهندسیE  میباشد كه در ارتباط با تأسیسات مكانیكی ساختمان  AR  توضیح میدهد. با مراجعه به بند مورد نظر هر  استاندارد ، مراحل اجرایی كار پروژه میبایست تحت نظر قرار گرفته و با آن بند از استاندارد منطبق باشد.


ادامه مطلب