گروه  راه اندازی معمولاً  از مرحله  80  درصد پیشرفت كار اجرائی پروژه  با  اعلام  مدیر مهندسی و ساختمان  و  با تصویب  مدیر تولید  شركت  ملی مناطق   نفتخیزجنوب   تشكیل می گردد .  درمورد طرح / پروژه ها ی خارج  از مناطق نفتخیزجنوب  با  درخواست مجری،  درصورت  تصویب مدیر تولید، گروه راه اندازی تشكیل می گردد.  این گروه شامل متخصصین و كارشناسان مجرب مجموعه های ستادی و  شركت های بهره بردار در زمینه های فرآورشی، عملیاتی، تعمیراتی، بازرسی فنی و خوردگی فلزات، مخابرات، ایمنی و بهداشت محیط زیست، خدمات كامپیوتر، حراست و خدمات مهندسی بهسازی اماكن و تاسیسات بوده و با هدایت و هماهنگی از سوی رئیس و جانشین رئیس گروه راه اندازی شروع به كار می نمایند .