زمانیكه عملیات نصب، مراحل پایانی خود را طی می كند، پیمانكار ساختمانی و نصب به كمك و همكاری پرسنل تیم راه اندازی و گروه اجرایی پیمانكار و كارفرما اقدام به تهیه لیست نواقص و كارهای باقیمانده اجرایی واحدها می نماید این مراحل برای هر یك از سیستم های واحد بطور جداگانه انجام خواهد شد .

لیست نواقص یا Defect List شامل نواقص و اشكالات پروژه می باشد و قبل از برنامه پیش بینی شده انجام آزمایشات پیش راه اندازی بایستی تهیه گردد. سپس پیمانكار ساختمانی و نصب ، اقدام به رفع اشكالات لیست فوق مینماید كه اولویت رفع نواقص بر اشكالات مانع راه اندازی  میباشد.